Mysql linux -N命令

一、-e 和 -N

  /usr/local/bin/mysql -h127.0.0.1 -uroot -pxxxx -N -e "use abc; show tables;" 

  -e 后面跟上要执行的SQL语句

  -N 参数是不显示表头 

 

41人参与, 0条评论 登录后显示评论回复

你需要登录后才能评论 登录/ 注册