linux上安装newman

 1. newman的安装依赖nodejs,首先安装node/npm

进入到 /usr/local目录[root@ipha-dev71-1 local]# cd /usr/local
[root@ipha-dev71-1 local]# pwd
/usr/local
[root@ipha-dev71-1 local]# wget https://nodejs.org/dist/v10.16.2/node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz    # 下载安装包
--2019-08-10 22:36:55-- https://nodejs.org/dist/v10.16.2/node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz
Resolving nodejs.org (nodejs.org)... 104.20.23.46, 104.20.22.46, 2606:4700:10::6814:172e, ...
Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13043892 (12M) [application/x-xz]
Saving to: ‘node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz’

100%[==============================================================================================================================>] 13,043,892 2.00MB/s  in 8.4s  

2019-08-10 22:37:09 (1.49 MB/s) - ‘node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz’ saved [13043892/13043892]

[root@ipha-dev71-1 local]# ll
total 12740
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 bin
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 etc
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 games
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 include
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 lib
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 lib64
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 libexec
-rw-r--r-- 1 root root 13043892 Aug 7 00:03 node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz
drwxr-xr-x 7 root root   100 Jan 25 2019 python3
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 sbin
drwxr-xr-x. 5 root root    49 Jan 22 2018 share
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Nov 5 2016 src[root@ipha-dev71-1 local]# tar -xvf node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz  # 解压

  [root@ipha-dev71-1 local]# ll  total 12740  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 bin  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 etc  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 games  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 include  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 lib  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 lib64  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 libexec  drwxrwxr-x 6 500 500 108 Aug 7 00:02 node-v10.16.2-linux-x64  -rw-r--r-- 1 root root 13043892 Aug 7 00:03 node-v10.16.2-linux-x64.tar.xz  drwxr-xr-x 7 root root 100 Jan 25 2019 python3  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 sbin  drwxr-xr-x. 5 root root 49 Jan 22 2018 share  drwxr-xr-x. 2 root root 6 Nov 5 2016 src

 [root@ipha-dev71-1 local]# mv node-v10.16.2-linux-x64 node  # 重命名为node

 [root@ipha-dev71-1 local]# vi /etc/profile  # 配置环境变量

  在文件末尾添加:

  export NODE_HOME=/usr/local/node  export PATH=$NODE_HOME/bin:$PATH

  [root@ipha-dev71-1 local]# source /etc/profile   # 使环境变量生效

# 检测node和npm是否安装成功

  [root@ipha-dev71-1 local]# node -v  v10.16.2  [root@ipha-dev71-1 local]# npm -v  6.9.0

2.安装newman

[root@ipha-dev71-1 local]# npm install -g newman
/usr/local/node/bin/newman -> /usr/local/node/lib/node_modules/newman/bin/newman.js
+ newman@4.5.3
added 154 packages from 195 contributors in 108.393s
[root@ipha-dev71-1 local]# newman -v  # 检测Newman是否安装成功
4.5.3

 

参考:

51人参与, 0条评论 登录后显示评论回复

你需要登录后才能评论 登录/ 注册