javascript学习笔记--迭代函数

概要

这里的迭代函数指的是对数组对象的操作方法,js数组共有五个迭代函数:every、fifter、forEach、map、some。

1、every

every方法,返回值为Boolean类型,true表示数组中所有元素都满足条件,false表示数组中至少有一个不满足条件,代码如下:

1 var numbers = [1,2,3,4,5,4,3,2,1];
2 numbers.every(function(item,index,array){ return item > 2; })
3 输出:false
4 
5 numbers.every(function(item,index,array){ return item > 0; })
6 输出:true

 

2、fifter

fifter方法,返回值为数组类型,表示符合条件过滤后的数组,代码如下: 

1 var numbers = [1,2,3,4,5,4,3,2,1];
2 numbers.filter(function(item,index,array){ return item > 2; });
3 输出:[3, 4, 5, 4, 3]

 

3、forEach

forEach方法提供对数组的遍历访问,和for方法一样,代码如下:

1 var numbers = [1,2,3,4,5,4,3,2,1];
2 numbers.forEach(function(item,index,array){ //do something; });

 

4、map

map方法,返回值为计算结果的数组,代码如下:

1 var numbers = [1,2,3,4,5,4,3,2,1];
2 numbers.map(function(item,index,array){ return item * 2; });
3 输出:[2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2]

 

5、some

some方法,返回值为Boolean类型,true表示数组中至少有一个满足条件,false数组中没有一个满足条件,代码如下:

1 var numbers = [1,2,3,4,5,4,3,2,1];
2 numbers.some(function(item,index,array){ return item > 2; })
3 输出:true
4 
5 numbers.some(function(item,index,array){ return item > 6; })
6 输出:false

 

总结:

学习切勿浮躁,稳扎稳打最重要。

 

25人参与, 0条评论 登录后显示评论回复

你需要登录后才能评论 登录/ 注册